சூரியன் 
ஸ்ரீ சொர்ணாகர்ஷண பைரவர் காயத்ரி
ஓம் பைரவாய வித்மஹே
ஆகர்ஷணாய தீமஹி
தந்நோ: சொர்ண பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ பைரவி காயத்ரி
ஓம் த்ரிபுராயை ச வித்மஹே
பைரவ்யை ச தீமஹி
தந்நோ: பைரவி ப்ரசோதயாத்
 
 
சந்திரன் 
 
ஸ்ரீ கபால பைரவர் காயத்ரி
ஓம் கால தண்டாய வித்மஹே
வஜ்ர வீராய தீமஹி
தந்நோ: கபால பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ இந்திராணி காயத்ரி
ஓம் கஜத் வஜாயை வித்மஹே
வஜ்ரா ஹஸ்தாயை தீமஹி
தந்நோ: இந்திராணி ப்ரசோதயாத்

செவ்வாய் 
ஸ்ரீ சண்ட பைரவர் காயத்ரி
ஓம் சர்வ சத்ரு நாஸாய வித்மஹே
மகா வீராய தீமஹி
தந்நோ: சண்ட பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ கௌமாரி காயத்ரி
ஓம் சிகித் வஜாயை வித்மஹே
வஜ்ர ஹஸ்தாயை தீமஹி
தந்நோ: கௌமாரி ப்ரசோதயாத்
புதன் 
ஸ்ரீ உன்மத்த பைரவர் காயத்ரி
ஓம் மஹா மந்த்ராய வித்மஹே
வராஹி மனோஹராய தீமஹி
தந்நோ: உன்மத்த பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ வராஹி காயத்ரி
ஓம் மஹிஷத் வஜாயை வித்மஹே
தண்ட ஹஸ்தாயை தீமஹி
தந்நோ: வராஹி ப்ரசோதயாத்
 
குரு  
ஸ்ரீ அசிதாங்க பைரவர் காயத்ரி
ஓம் ஞான தேவாய வித்மஹே
வித்யா ராஜாய தீமஹி
தந்நோ: அசிதாங்க பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ பிராம்ஹி தேவி காயத்ரி
ஓம் ஹம்சத் வஜாயை வித்மஹே
கூர்ச்ச ஹஸ்தாயை தீமஹி
தந்நோ: பிராம்மீ ப்ரசோதயாத்
சுக்ரன் 
 
ஸ்ரீ ருரு பைரவர் காயத்ரி
ஓம் ஆனந்த ரூபாய வித்மஹே
டங்கேஷாய தீமஹி
தந்நோ: ருரு பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ மஹேஸ்வரி காயத்ரி
ஓம் வருஷத் வஜாயை வித்மஹே
ம்ருக ஹஸ்தாயை தீமஹி
தந்நோ: ரௌத்ரீ ப்ரசோதயாத்
சனி 
 
ஸ்ரீ குரோதன பைரவர் காயத்ரி
ஓம் கிருஷ்ண வர்ணாய வித்மஹே
லஷ்மி தராய தீமஹி
தந்நோ: குரோதன பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ வைஷ்ணவி காயத்ரி
ஓம் தாஷ்யத் வஜாயை வித்மஹே
சக்ர ஹஸ்தாயை தீமஹி
தந்நோ: வைஷ்ணவி ப்ரசோதயாத்
ராகு 
ஸ்ரீ ஸம்ஹார பைரவர் காயத்ரி
ஓம் மங்களேஷாய வித்மஹே
சண்டிகாப்ரியாயை தீமஹி
தந்நோ: ஸம்ஹார பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ சண்டி காயத்ரி
ஓம் சண்டீச்வரி ச வித்மஹே
மஹா தேவிச ச தீமஹி
தந்நோ: சண்டி ப்ரசோதயாத்
 
கேது  
 
ஸ்ரீ பீஷண பைரவர் காயத்ரி
ஓம் சூல ஹஸ்தாய வித்மஹே
ஸர்வானுக்ராய தீமஹி
தந்நோ: பீஷண பைரவ ப்ரசோதயாத்
 
ஸ்ரீ சாமுண்டி காயத்ரி
ஓம் பிசாசத் வாஜாயை வித்மஹே
சூல ஹஸ்தாயை தீமஹி
தந்நோ: காளி ப்ரசோதயாத்