ஓம் காலகாலாய வித்மஹே 
காலதீதாய தீமஹி
தன்னோ  கால பைரவப் பிரஸோதயாத் 
Om Kaalakaalaya Vidmahe
Kaalatheethaaya Deemahe
Tanno Kaala Bhairavap Prasodayaath