ஓம் காலகாலாய வித்மஹே 
காலதீதாய தீமஹி
தன்னோ  கால பைரவப் பிரஸோதயாத்