இலங்கை கதிர்காம  
 ஸ்கந்த முருகன்  ஆலய படங்கள்
 
 சன்னதிக்கு முன்னால்  உள்ள திரை  சீலையில் உள்ள  உருவம் 
 படம் நன்றி :   http://www.panippulam.com
 

ஆலயத்துக்கு  முன்னால்  உள்ள வேல் 

 படம் நன்றி :   http://www.panippulam.com
 சன்னதிக்கு  உள்ளே உள்ள  பேழையில்  

உள்ளதாக நம்பப்படும்  சட்கோண யந்திரம்  

 படம் நன்றி :   http://www.panippulam.com