முன்னுரை
இந்தப் புத்தகத்தை நான் மானிக்  பிரபுவின் சமஸ்தானத்தினருக்காக எழுதிக் கொடுத்து இருந்தேன். அதை என்னுடைய வலை தளத்தில் வெளியிட்டுக் கொள்ள அனுமதி தந்த சமஸ்தானத்தினருக்கு நன்றி
சாந்திப்பிரியா