இந்த தமிழ் புத்தாண்டில் உங்கள் அனைவருக்கும் நடக்கும் அனைத்துமே நன்மைகளாக அமையட்டும், மனம் அமைதி பெறட்டும்,  வாழ்வு வளம் பெறட்டும், தீய எண்ணங்கள்  அழியட்டும். 
அனைவருக்கும் எங்களுடைய 
http://greetingscraps.disk9.com/orkut/123%20greetings%20scraps%20ecards/Animations/Happy%20New%20Year/Happy-New-Year-2011-Tamil-Glitter-Greeting-Scrap.gif
சாந்திப்பிரியா